Computerregeling middelbaar onderwijs

 

Introductie

Per 1 augustus 2015 is de nieuwe gemeentelijke regeling ‘Computers voor kinderen op het middelbaar onderwijs’ in werking getreden.

Wat u moet weten

De regeling is bestemd voor

 • gezinnen met een inkomen niet hoger dan 110 % van de bijstandsnorm en
 • mensen met een vermogen niet hoger dan het vrij te laten vermogen op grond van de Wet werk en bijstand
  Het vrij te laten vermogen bedraagt per 1 januari 2018 voor:
  - alleenwonende ouder € 12.040,00
  - gehuwd/samenwonend € 12.040,00
  - alleenstaande € 6.020,00
 • schoolgaande kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan (tussen 12 en 18 jaar).

Heeft u een uitkering van Laborijn.  Dan voldoet u aan de gestelde criteria voor wat betreft het inkomen en vermogen. Heeft u inkomsten uit een andere bron en weet u niet zeker of u aan de criteria voldoet, neemt u dan contact op met de gemeente.

De regeling is eenmalig en geldt voor maximaal 1 computer per 2 schoolgaande kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan.

De vergoeding

De vergoeding is in natura, de waarde van de computer bedraagt € 300,00. Na de levering is er recht op garantie via de leverancier.
Belangrijk: De vergoeding van maximaal € 300,00 wordt rechtstreeks overgemaakt  aan de leverancier.

Er kan geen tegemoetkoming of bijzondere bijstand worden verstrekt voor de kosten van vervanging, uitbreiding of reparaties aan de geleverde computer. Als de computer niet aanwezig is in het huishouden bij een huisbezoek of als de computer op een andere wijze wordt vervreemd, zal er mogelijk een bedrag van € 300,00 worden teruggevorderd.

Aanvragen

Voor het aanvragen van de computerregeling moet u onderstaande formulieren ingevuld en ondertekend inleveren bij de gemeente.

Belangrijk!!
Als de formulieren of de bijlagen niet volledig worden ingevuld of aangeleverd, dan kunnen wij uw aanvraag niet goed in behandeling nemen. Dit kan vertraging in de afhandeling van uw aanvraag opleveren. Is uw aanvraag niet volledig? Dan ontvangt u een brief van ons met het verzoek de ontbrekende gegevens en/of bewijsstukken zo spoedig mogelijk aan te leveren.

Wat moet u doen?

 • het inlichtingen- én aanvraagformulier volledig invullen; Het inlichtingenformulier moet u voegen bij uw aanvraag voor de Computerregeling. Heeft u meerdere aanvragen met betrekking tot de minimaregelingen (Bijzondere Bijstand/ Meedoenregeling/ Individuele inkomenstoeslag / Kwijtschelding gemeentelijke belastingen), dan heeft u aan één inlichtingenformulier voldoende. Daarachter kunt u dan de diverse aanvragen voegen
 • zelf kopieën van de benodigde bewijsstukken maken
 • alle gegevens in één keer aanleveren bij de gemeente

Afhandeltermijn.

Houdt u rekening met een wettelijke afhandeltermijn van 8 weken.

Meesturen

Meesturen bij het aanvraagformulier Computerregeling

 • offerte van de aan te schaffen computer/laptop/desktop of tablet. 

Meesturen bij het inlichtingenformulier:

 • Legitimatiebewijs: Kopie van uw ID-bewijs of paspoort. Zijn wij hiervan al in het bezit omdat u dat al bij een eerdere aanvraag  heeft ingeleverd? Dan hoeft u geen kopie in te leveren. Let op: een rijbewijs is geen geldig legitimatiebewijs.
 • Inkomen: kopie inkomens- of uitkeringsspecificatie van de laatste maand.
 • Vermogen:kopie afschrift van alle bankrekeningen van de laatste maanden eventueel van het kentekenbewijs, als u in het bezit bent van een auto, motor, camper of scooter.
 • Studiefinanciering : kopie beschikking(en) DUO (studiefinanciering) en inschrijfbewijs onderwijsinstelling.
 • Eigen woning: kopie van de laatste jaargegevens van de hypotheekrekening waaruit de huidige hypotheekschuld blijkt.
 • Kamerhuur: kopie kamerhuurovereenkomst.
 • Bij verblijf AWBZ instelling: eigen bijdrage CAK / WLZ