Bijzondere bijstand

Hoe werkt het

Bijzondere Bijstand is er voor iedereen met een inkomen op of net iets boven het bijstandsniveau. 

Voor het aanvragen van bijzondere bijstand moet het gaan om die extra kosten, waarvoor u niet kunt sparen en die u niet zelf kunt betalen. In elk geval moet het gaan om noodzakelijke kosten. Dat wil zeggen, kosten die redelijkerwijs niet te vermijden zijn.

Bijzondere bijstand is er daarnaast alleen voor kosten die niet door andere regelingen worden vergoed of waartegen u zich niet kunt verzekeren. Afhankelijk van uw inkomen en vermogen, moet u mogelijk een gedeelte zelf betalen.

Alleen als het de beste oplossing is binnen uw situatie, wordt de bijzondere bijstand verstrekt.

Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht bijzondere bijstand toe te kennen. Is uw nota op dit moment ouder dan 2 maanden, dan komt u niet in aanmerking voor bijzondere bijstand.

Voor wie

Inkomen

Als uw netto-inkomen (exclusief vakantiegeld) hoger is dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm, dan gaan wij ervan uit dat u zelf geheel of gedeeltelijk de extra kosten kunt betalen. Deze gedeeltelijke bijdrage noemen wij draagkracht. Om vast te stellen hoe hoog uw draagkracht is, kijkt de gemeente naar uw netto-inkomen. Op dat netto-inkomen wordt de 110% van de voor u geldende bijstandsnorm in mindering gebracht. Van het verschil tussen deze twee bedragen wordt 35% beschouwd als uw draagkracht.

Bijstandsnormen per 1 januari 2024

21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd 

netto110%
Alleenstaande of alleenstaande ouder€ 1.219,64 € 1.341,60  
Gehuwden€ 1.742,34€ 1.916,57
   

Pensioengerechtigde leeftijd

netto110%
Alleenstaande of alleenstaande ouder€ 1.354,47€ 1.489,92
Gehuwden€ 1.837,28€ 2.021,01

Vermogen

Vermogen betekent: al uw bezit aan geld en waardevolle bezittingen.
Wanneer uw vermogen meer bedraagt dan het zogenaamde vrij te laten vermogen (=vermogen dat niet meetelt), dan moet u het meerdere vermogen eerst besteden aan de bijzondere kosten.

Vrij te laten vermogen per 1 januari 2024Bedrag
Gehuwd/samenwonend€ 15.150,00
Alleenwonende ouder € 15.150,00
Alleenstaande€ 7.575,00

Eigen woning

Vermogen in de woning wordt buiten beschouwing gelaten.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met het team bijzondere bijstand en minimaregelingen. Ze zijn telefonisch te bereiken op alle werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur via het algemene nummer van de gemeente: (0315) 292 292; Kies dan voor keuzemenu 1.

Aanvragen

U kunt bijzondere bijstand aanvragen via het online formulier 'minimaregeling'. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Heeft u al een aanvraag ingediend, maar wilt u nog een document toevoegen?

Dan hoeft u niet opnieuw een aanvraag in te dienen maar kunt u via MijnOIJ inloggen op uw persoonlijke internetpagina en bij de betreffende zaak een bestand kiezen om toe te voegen.

Benodigde documenten

Voordat u begint met invullen is het handig als u de volgende documenten op een gemakkelijk te vinden plaats op uw pc opslaat. Dan kunt u die gegevens makkelijk uploaden. Van een papieren document kunt u rechtopstaand een foto maken of deze scannen.

 • Afschriften bankrekening (ook spaarrekeningen) van de laatste maand
 • Nota’s (ziekte)kosten (niet ouder dan 2 maanden)
 • Loonstrook of uitkeringsspecificatie
 • De polis van uw zorgverzekering (bij een aanvraag voor vergoeding van een bril, tandartskosten of andere medische kosten)
 • Een kostenspecificatie waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt

Minimaregeling aanvragen

Heeft u geen DigiD? U kunt dit eenvoudig aanvragen via www.digid.nl. Bent u getrouwd en wilt u DigiD aanvragen? Doe dit dan direct voor uw partner.

Meer informatie over DigiD

Komt u er niet uit? U kunt voor ondersteuning contact opnemen met Formulierenhulp.

Meer informatie over Formulierenhulp

Heeft u vragen over het online formulier? Neem contact op met de gemeente via 0315-292292.

Afhandeltermijn

Houdt u rekening met een wettelijke afhandeltermijn van 8 weken.

 

Waarvoor wel

Bijzondere bijstand is mogelijk voor:

Compensatie verplicht eigen risico 2024

Om in aanmerking te komen voor compensatie van een deel van het eigen risico moet men aantoonbaar tenminste € 185,00 aan kosten hebben gemaakt. Voor het meerdere kan bijzondere bijstand worden verstrekt tot een maximum van € 200,00 per jaar. Betaling geschiedt op declaratiebasis. 

Bril of lenzen

Voor een complete bril op sterkte of contactlenzen kan maximaal € 172,00 per twee kalenderjaren toegekend worden. Eventuele meerkosten blijven voor rekening van uzelf.

Let op: de vergoeding van de zorgverzekeraar wordt op de bijzondere bijstand in mindering gebracht!

Bewindvoering en mentorschap

De noodzaak van onder bewindstelling staat vast als de kantonrechter de onderbewindstelling heeft uitgesproken. Tenzij de kantonrechter anders bepaalt, wordt de hoogte van de bijzondere bijstand gebaseerd op de tarieven van het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK). Als u naast bewindvoering ook een BBR rekening heeft bij de Stadsbank Oost Nederland (SON), worden deze kosten in mindering gebracht op de nota van de bewindvoerder.

Hoortoestellen

De aanschaf van een hoortoestel wordt door de zorgverzekeraar in principe vergoed. De voor eigen rekening blijvende eigen bijdrage tot een maximum van € 229,00 per gehoorapparaat kunnen eenmaal per 5 jaar via de bijzondere bijstand worden vergoed. De kosten voor een onderhoudscontract en niet-noodzakelijke accessoires worden als niet-noodzakelijke kosten beschouwd. 

Meerkosten warme maaltijd

De criteria om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand voor de kosten van maaltijden aan huis of kant-en-klaarmaaltijden zijn:

 • Op medische gronden niet in staat zijn een eigen maaltijd te bereiden en geen beroep kunnen doen op gebruikelijke zorg door een partner of inwonende kinderen en;
 • Gebruik maken van een maaltijdenvoorziening/vaste  leverancier.

De bijzondere bijstand wordt per maaltijd vastgesteld op € 4,46. Het overige gedeelte van de kosten wordt als algemeen gebruikelijke kosten beschouwd. 

Eigen bijdrage tandartskosten

Voor de eigen bijdrage van uw tandartskosten kan bijzondere bijstand worden verleend. Bij het bepalen van de hoogte van de bijzondere bijstand wordt ervan uitgegaan dat u over een aanvullende verzekering tegen tandartskosten beschikt. Er kan dan slechts bijzondere bijstand worden verleend voor dat deel van de kosten dat voor eigen rekening was gebleven, als u wel aanvullend zou zijn verzekerd.
Het maximum jaarbedrag bijzondere bijstand voor tandartskosten bedraagt per volwassene € 286,00 en voor kinderen € 459,00 per jaar.

Vervoerskosten

Vergoeding bezoek aan arts of therapeut binnen de gemeente:

 • Voor bezoek aan arts en/of therapeut binnen de gemeente is geen reiskostenvergoeding mogelijk. Dit wordt tot de algemeen gebruikelijke kosten gerekend.

Vergoeding bezoek aan arts, therapeut, ziekenhuis buiten de gemeente:

 • Voor noodzakelijke medische behandelingen buiten de gemeente, indien deze aantoonbaar niet binnen de gemeente kunnen plaatsvinden, bedraagt de bijzondere bijstand op basis van werkelijke kilometers van huisadres tot adres behandelaar € 0,18 per kilometer wanneer u met eigen vervoer reist. 

Reist u met de buurtbus, ZOOV, Valys of openbaar vervoer, dan worden deze kosten vergoed. Betaling van de bijzondere bijstand vindt plaats na het overleggen van uw afsprakenkaart.

Rechtsbijstand

Als er gebruik moet worden gemaakt van de diensten van een advocaat, moet daarvoor een eigen bijdrage worden betaald ingevolge de Wet op de rechtsbijstand. Soms moeten er ook nog andere kosten betaald worden, zoals griffierechten en bureaukosten van de advocaat.
De Centrale Raad van Beroep heeft in een uitspraak vastgesteld dat de gemeente de noodzakelijkheid van het voeren van de procedure niet mag beoordelen, omdat de noodzaak al is beoordeeld op grond van de Wet op de rechtsbijstand. Wanneer u via het Juridisch Loket bent doorverwezen, krijgt u een korting van € 61,00 op de eigen bijdrage. Als u ervoor kiest om niet eerst advies te vragen bij het Juridisch loket, maar direct naar een advocaat gaat, wordt de korting in mindering gebracht op de bijzondere bijstand.

De volgende kosten komen in beginsel niet in aanmerking voor bijzondere bijstand: vertaalkosten in strafzaken. Advocaten kunnen namelijk (ingeval er een toevoeging is verleend!) kosteloos gebruik maken van een tolkencentrum.
Reiskosten van uzelf voor het bijwonen van rechtszittingen. In beginsel is het niet noodzakelijk dat u in persoon aanwezig bent op de rechtszitting, zodat reiskosten niet als noodzakelijk worden beschouwd.

Waarvoor niet

Bijzondere bijstand is niet mogelijk voor:

Medische kosten (medicijnen)

Via de wettelijk verplichte basisverzekering (Zvw) en het daaruit voortvloeiende Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) worden de goedkoopst adequate medicijnen volledig vergoed. In beginsel wordt de Zvw beschouwd als een voorliggende, toereikende en passende voorziening. Als voor geneesmiddelen die onder het GVS vallen een eigen bijdrage verschuldigd is, kan bijzondere bijstand in de kosten van de eigen bijdrage verleend worden. Er bestaat in principe geen recht op bijzondere bijstand voor kosten van geneesmiddelen die niet onder de GVS vallen. Bijstand voor geneesmiddelen kan slechts worden verleend als sprake is van zeer dringende redenen. Dit zou moeten blijken uit een aangevraagd medisch advies.

Verhuiskosten/vervanging of aanschaf duurzame gebruiksgoederen

De kosten, die verband houden met een verhuizing of (her)inrichting behoren tot de incidenteel voorkomende algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan. Dergelijke kosten moeten worden voldaan uit de bijstandsuitkering of het daarmee in hoogte vergelijkbare inkomen, hetzij door middel van reservering, hetzij door gespreide betaling achteraf. Als er sprake is van bijzondere omstandigheden, kan tot op zekere hoogte wel bijzondere bijstand worden verleend (in de vorm van een lening of borgtocht). Van bijzondere omstandigheden kan worden gesproken, als een verhuizing of (her)inrichting dermate noodzakelijk is, dat uitstel hiervan tot ongewenste situaties leidt. Hierbij moet de mogelijkheid om geld te reserveren hebben ontbroken en de moet de mogelijkheid van gespreide betaling achteraf niet bestaan. Uitgangspunt is dat iedereen van 18 jaar en ouder recht heeft op zelfstandige huisvesting. Als u voor het eerst zelfstandig gaat wonen, wordt u geacht hiervoor geld te hebben gereserveerd.

Babyuitzet

De kosten van een babyuitzet behoren tot de zogenoemde 'incidenteel voorkomende algemeen noodzakelijke bestaanskosten'. Deze kunnen worden voldaan uit een inkomen ter hoogte van de toepasselijke uitkering algemene bijstand:

 • hetzij door middel van reservering vooraf
 • hetzij door middel van gespreide betaling achteraf.

Dit betekent dat er in beginsel geen bijstandsverlening mogelijk is voor deze kosten.

Verblijfsvergunning

Legeskosten in verband met verlenging van de verblijfsvergunning behoren eveneens tot de incidenteel voorkomende algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan. Deze kosten dienen in beginsel uit de bijstandsnorm te worden voldoen.

Naturalisatiekosten

De kosten voor naturalisatie worden als niet noodzakelijk aangemerkt. De gemeente verstrekt hier geen bijzondere bijstand voor.