Beschikking Omgevingsvergunning Landstraat 40a, Heelweg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning verlenen voor:

  • Het in afwijking van het bestemmingsplan bouwen van een opslagruimte met toiletvoorzieningen en het plaatsen van een bouwwerk ten behoeve van tijdwaarneming/secretariaat;
  • Het aanleggen van een geluidswal;
  • Het in afwijking van het bestemmingsplan incidenteel gebruiken van bepaalde percelen als parkeergelegenheid en/of kampeerterrein;
  • Het veranderen van en in werking hebben van een motorcrosscircuit.

De omgevingsvergunning heeft het volgende identificatienummer: NL.IMRO.1509.OV000074-VA01. De aanvraag is geregistreerd onder nummer W-2020-0142.

Zienswijzen

De ontwerpbeschikking heeft gedurende zes weken voor iedereen ter inzage gelegen. Er zijn meerdere zienswijzen ingediend. In reactie op deze zienswijzen is een nota beantwoording zienswijzen opgesteld. Naar aanleiding van de zienswijzen is de verleende omgevingsvergunning ten opzichte van de ontwerpbeschikkingen gewijzigd. De wijzigingen betreffen het schrappen van een ontwerpvoorschrift en het verlagen van het maximale aantal renners dat gelijktijdig gebruik mag maken van de baan.

Inzage

De definitieve omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen van 31 maart 2022 tot en met 12 mei 2022 voor iedereen ter inzage. Wanneer u de stukken in het gemeentehuis wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken bij balie vergunningen. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar (0315) 292 292 of een e-mail sturen naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl. De omgevingsvergunning is in elektronische vorm te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. In het gemeentehuis kunt u de omgevingsvergunning zowel in elektronische vorm als op papier bekijken. De elektronische vorm is hierbij juridisch bindend.

Beroep en inwerkingtreding

Tegen de verleende omgevingsvergunning kan, tijdens de terinzagelegging, beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden, dan wel
  • indieners van een zienswijze of
  • personen die aannemelijk kunnen maken redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig een zienswijze in te dienen.

Tijdens de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Het besluit wordt dan geschorst totdat op dat verzoek is beslist. Een beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank.