Beschikking Omgevingsvergunning Holserweg 12, Varsselder

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning verlenen voor het verplaatsen van een woning op het perceel Holserweg 12 in Varsselder. De omgevingsvergunning heeft het volgende identificatie nummer: NL.IMRO.1509.OV000078-VA01. De aanvraag is geregistreerd onder W-2020-1116.

Inzage

Het ontwerpbesluit heeft gedurende zes weken voor iedereen ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het besluit wordt t.o.v. de ontwerpbesluiten niet gewijzigd en ter inzage gelegd vanaf 7 oktober 2021 tot en met 18 november 2021. Wanneer u het besluit in het gemeentehuis wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken bij balie vergunningen. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar (0315) 292 292 of een e-mail sturen naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl. De omgevingsvergunning is in elektronische vorm te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en te verkrijgen via de website van de gemeente (www.oude-ijsselstreek.nl) wanneer u zoekt op de locatie. In het gemeentehuis kunt u de omgevingsvergunning zowel in elektronische vorm als op papier bekijken. De elektronische vorm is hierbij juridisch bindend.

Beroep

Tegen de verleende omgevingsvergunning kan, tijdens de terinzagelegging, beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden, dan wel
  • indieners van een zienswijze of
  • personen die aannemelijk kunnen maken redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig een zienswijze in te dienen.

Tijdens de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Het besluit wordt dan geschorst voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank.