Beschikking Omgevingsvergunning Hogeweg 20, 20A, 22 en 22A, Heelweg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben verleend voor de bouw van twee half-vrijstaande starterswoningen en een dubbele levensloopbestendige woningen (incl. bijbehorende bijgebouwen) aan de Hogeweg 20, 20A, 22 en 22A in Heelweg. De omgevingsvergunning heeft het volgende identificatie nummer: NL.IMRO.1509.OV000079-VA01. De aanvraag is geregistreerd onder W-2020-1124.

Zienswijze

De ontwerpbeschikking heeft gedurende zes weken voor iedereen ter inzage gelegen. Hiertegen is één zienswijze ingediend, die aanleiding heeft gegeven om de omgevingsvergunning gewijzigd vast te stellen. Het gaat om de volgende wijzigingen:

  • De rooilijn van de woningen wordt ten opzichte van de Hoge Weg met circa 4 meter vergroot;
  • De afstand van de zijdelingse perceelgrens van de half-vrijstaande starterswoningen wordt aan één zijde vergroot naar 4 meter;
  • In het plangebied wordt een groenstrook van circa 3 meter breed opgenomen;
  • Om de waterhuishouding te verbeteren wordt een extra voorziening getroffen (lees: sloot);
  • Bij de levensbestendige woningen is de indeling gewijzigd en deze zijn aan de achtergevel uitgebreid met een ondergeschikte aanbouw;
  • De ruimtelijke onderbouwing is geactualiseerd, aangevuld of (tekstueel) verbeterd.

Voor nadere details over bovengenoemde wijzigingen wordt verwezen naar de ‘Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen’, die als bijlage is bijgevoegd aan de ruimtelijke onderbouwing.

Inzage

De verleende omgevingsvergunning, inclusief de bijbehorende bijlagen, wordt ter inzage gelegd van 12 mei 2022 tot 23 juni 2022. Wanneer u de omgevingsvergunning in het gemeentehuis wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken bij balie vergunningen. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar (0315) 292 292 of een e-mail sturen naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl. De omgevingsvergunning is in elektronische vorm te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl wanneer u zoekt op de naam van de locatie. In het gemeentehuis kunt u de omgevingsvergunning zowel in elektronische vorm als op papier bekijken. De elektronische vorm is hierbij juridisch bindend.

Beroep

Tegen de verleende omgevingsvergunning kan, tijdens de terinzagelegging, beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden, dan wel
  • indieners van een zienswijze of
  • personen die aannemelijk kunnen maken redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig een zienswijze in te dienen.

Tijdens de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Het besluit wordt dan geschorst voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank.