Beschikking Omgevingsvergunning Het Heusinkveld 5, Varsseveld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben verleend voor het splitsen van een woning gelegen aan Het Heusinkveld 5 in Varsseveld. De omgevingsvergunning heeft het volgende identificatie nummer: NL.IMRO.1509.OV000084-VA01. De aanvraag is geregistreerd onder nummer W-2021-0484.

Zienswijze

De ontwerpbeschikking heeft gedurende zes weken voor iedereen ter inzage gelegen. Hiertegen is één zienswijze ingediend, die aanleiding heeft gegeven om de omgevingsvergunning gewijzigd vast te stellen. Het gaat om de volgende wijzigingen:

  • De motivering ten aanzien van het aspect ‘verkeer en parkeren’ is in de ruimtelijke onderbouwing aangevuld.
  • De voorwaarde tot uitvoeren van het landschapsinrichtingsplan is aangevuld.

Voor nadere details over bovengenoemde wijzigingen wordt verwezen naar de ‘Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen’, welke als bijlage is bijgevoegd aan de beschikking.

Inzage

De verleende omgevingsvergunning, inclusief de bijbehorende bijlagen, wordt ter inzage gelegd van 19 januari 2023 tot en met 1 maart 2023. Wanneer u de omgevingsvergunning in het gemeentehuis wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken bij balie vergunningen. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar (0315) 292 292 of een e-mail sturen naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl. De omgevingsvergunning is in elektronische vorm te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl wanneer u zoekt op de naam van de locatie. In het gemeentehuis kunt u de omgevingsvergunning zowel in elektronische vorm als op papier bekijken. De elektronische vorm is hierbij juridisch bindend.

Beroep

Tegen de verleende omgevingsvergunning kan, tijdens de terinzagelegging, beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden, dan wel
  • indieners van een zienswijze of
  • personen die aannemelijk kunnen maken redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig een zienswijze in te dienen.

Tijdens de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Het besluit wordt dan geschorst voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank.