Beschikking Omgevingsvergunning en besluit Hogere Waarden Oversluis 13&15, Ulft

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning verlenen voor de bouw van een woning en bijgebouw aan de Oversluis 15 in Ulft. Deze ontwikkeling vloeit voort uit het ontsplitsen van de woning gelegen aan de Oversluis 13&15 in Ulft. De omgevingsvergunning heeft het volgende identificatienummer: NL.IMRO.1509.OV000073-VA01. De aanvraag is geregistreerd onder nummer W-2020-1123.

Besluit Hogere Waarden

In het kader van de omgevingsvergunning wordt eveneens een hogere waarde Wet geluidhinder (ex artikel 83) vastgesteld. Uit onderzoek blijkt dat de voorkeurswaarde van 48 dB op de gevels wordt overschreden. Door het geluid van het wegverkeer is de gevelbelasting op de gevel(s) van het gebouw maximaal 54 dB (na wettelijke aftrek).

Inzage

De ontwerpbeschikkingen hebben gedurende zes weken voor iedereen ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De verleende omgevingsvergunning en het besluit tot vaststelling van een hogere waarde Wgh worden t.o.v. de ontwerpbeschikkingen niet gewijzigd en ter inzage gelegd vanaf 15 juli 2021 tot en met 26 augustus 2021. Wanneer u de stukken in het gemeentehuis wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken bij balie vergunningen. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar (0315) 292 292 of een e-mail sturen naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl. De omgevingsvergunning is in elektronische vorm te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en te verkrijgen via de website van de gemeente (www.oude-ijsselstreek.nl) wanneer u zoekt op de locatie Oversluis 13&15 in Ulft. In het gemeentehuis kunt u de omgevingsvergunning zowel in elektronische vorm als op papier bekijken. De elektronische vorm is hierbij juridisch bindend.

Beroep

Tegen de verleende omgevingsvergunning en tegen het besluit tot vaststelling van een hogere waarde kan tijdens de terinzagelegging beroep worden ingesteld door belanghebbenden die aannemelijk kunnen maken redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig een zienswijze in te dienen. Tijdens de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Het besluit wordt dan geschorst voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank.