Beschikking omgevingsvergunning en besluit Hogere waarde Terborgseweg 20&20A, Westendorp

Beschikking omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een vergunning verlenen voor het splitsen van een woning aan de Terborgseweg 20&20A in Westendorp, waarbij het perceel landschappelijk wordt ingepast. De omgevingsvergunning heeft het volgende identificatie nummer: NL.IMRO.1509.OV000088-VA01. De aanvraag is geregistreerd onder W-2022-0198.

Besluit Hogere waarde

Om de woningsplitsing mogelijk te maken dient tevens een hogere toelaatbare geluidbelasting te worden vastgesteld ingevolgde de Wet Geluidhinder (Wgh). Uit onderzoek blijkt dat de voorkeurswaarde van 48 dB op meerdere gevels wordt overschreden. Door het geluid van het wegverkeer van de N818 is de gevelbelasting op de voor- en westzijde maximaal 53 dB en op de oostzijde maximaal 51 dB (na wettelijke aftrek).

Inzage

De ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere waarde Wgh hebben gedurende zes weken voor iedereen ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De verleende omgevingsvergunning en het besluit tot vaststelling van een hogere waarde Wgh worden ongewijzigd ter inzage gelegd van 1 december 2022 tot en met 11 januari 2023. Wanneer u de stukken in het gemeentehuis wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken bij balie vergunningen. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar (0315) 292 292 of een e-mail sturen naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl. De omgevingsvergunning is in elektronische vorm te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl wanneer u zoekt op het adres. In het gemeentehuis kunt u de omgevingsvergunning zowel in elektronische vorm als op papier bekijken. De elektronische vorm is hierbij juridisch bindend. Het besluit tot vaststelling van een hogere waarde Wgh is alleen op papier te bekijken in het gemeentehuis.

Beroep

Tegen de verleende omgevingsvergunning en tegen het besluit tot vaststelling van een hogere waarde Wgh kan, tijdens de terinzagelegging, beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden, dan wel
  • indieners van een zienswijze of
  • personen die aannemelijk kunnen maken redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig een zienswijze in te dienen.

Tijdens de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Het besluit wordt dan geschorst voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank.