Beleid voor grootschalige energieprojecten

Veelgestelde vragen Energie Opwekken

De gemeente Oude IJsselstreek heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat binnen de grenzen van de gemeente Oude IJsselstreek net zoveel energie wordt opgewekt als verbruikt. Onder schone bronnen verstaat de gemeente zonneparken, windmolens en biomassa maar ook innovatie technologieën zoals waterkracht. 

Energie opwekken in Oude IJsselstreek

Om de kwaliteit van de leefomgeving te behouden of zelfs te verbeteren heeft de Gemeente Oude IJsselstreek voor zonnevelden, windmolens en biomassa een uitnodigingskader gemaakt. Hierin staat per type energiebron waar ruimte voor is, hoe het ingepast kan worden, en hoe de gebruikers en inwoners meegenomen moeten worden in de realisatie van initiatieven.

Om in 2030 energieneutraal te zijn moeten er 185 GWh per jaar aan elektriciteit op het grondgebied opgewekt worden. Daarnaast moeten 13 miljoen m3 aardgas per jaar vervangen worden. Dit doel halen we in onze gemeente met 19 windmolens, 20 hectare zon op dak, 56 hectare zon op de grond en 14 miljoen m3 gas uit biomassa en biomassavergisting. De technologieën zijn tegen elkaar uitwisselbaar. Een andere verdeelsleutel is dus mogelijk.

Naast zonnevelden, windmolens en biomassa ziet de gemeente Oude IJsselstreek kansen in andere technieken als waterkracht, waterstof en geothermie om energieneutraal in 2030 te zijn. De gemeente gaat daarom graag in gesprek met ontwikkelaars over energie innovaties.

De gemeente is opgedeeld in vier zones op basis van type landschap en gebruik. Afhankelijk van in welk zone een initiatief zit, gelden er andere voorwaarden voor zonneparken, windmolens en biomassavergisting en biogasinstallaties.

Bekijk de inpassingskaart

Download het beleidsstuk

Vraag de bijlage bij het beleidsstuk op

Proces

De gemeente heeft in het beleid vastgelegd wat een ontwikkelaar moet doen om mogelijk een zonneveld, windmolen op biomassacentrale te kunnen realiseren.

Als iemand een windmolen wil plaatsen of energie wil opwekken uit biomassa, moet hij/zij zich melden bij de gemeente. In een gesprek kijken we samen of het project past bij de eisen die de gemeente stelt aan het project. Als dat er goed uitziet, moet degenen in gesprek gaan met de omwonenden om hun wensen op te halen. Bij windmolens zijn de omwonenden mensen die binnen een straal van 1 kilometer wonen. Bij biomassa zijn dat 400 m. Daarnaast moet bij windmolens die groter zijn dan 25 meter de omgeving ook financieel kunnen profiteren. De gemeente kiest bij wind en biomassa voor maatwerk omdat de ruimtelijke impact groot is en er maar weinig aanvragen voor zijn.

Voor zonnevelden ziet het proces er anders uit. Op dit moment zijn er relatief veel ontwikkelaars die in heel Nederland, en dus ook in Oude IJsselstreek, zonnevelden willen plaatsen. De gemeente wil ervoor zorgen dat de beste initiatieven gerealiseerd worden. Daarnaast willen we niet meer zonnevelden plaatsen dan nodig. Daarom werkt de gemeente met twee tranches van elk 30 ha. We willen dus in totaal maximaal 60 hectare volleggen met zonnepanelen. Beide tranches zijn al gekozen en het beleid voorziet niet in een nieuwe tranche voor grootschalige zonnevelden.

Een tranche is een soort competitie. Ontwikkelaars kunnen een voorstel indienen. Ze moeten voldoen aan minimale eisen uit het beleid en kunnen punten scoren met meer inzet. De gemeente beoordeelt alle voorstellen en kiest de besten die samen optellen tot ongeveer 30 hectare.

Dit zijn de thema’s waarop we beoordelen:

  • Ruimtelijke inpassing – Is het park goed ingepast in de omgeving en het landschap?
  • Natuur – Welk effect heeft het zonneveld op de natuur en biodiversiteit (ten opzichte van de bestaande situatie)?
  • Gebruik van de locatie – Waar wordt het perceel nu en in de toekomst voor gebruikt?
  • Procesparticipatie – Een harde voorwaarde voor de ontwikkeling van een zonneveld is dat de ontwikkelaar omwonenden vraagt om reacties op het plan. Is aan die voorwaarde voldaan?
  • Financiële participatie – Ook dit is een harde voorwaarde. Maakt de ontwikkelaar het mogelijk dat omwonenden en andere inwoners van de gemeente financieel mee kunnen profiteren van het park?

Tussen 1 en 31 maart 2021 konden ontwikkelaars nieuwe voorstellen indienen. De gemeente heeft gekozen voor het plan ‘De Eikelenboom’ ten zuiden van Gendringen.

Bekijk hier welke projecten waar komen

Participatie

De gemeente vindt het belangrijk dat omwonenden invloed uit kunnen oefenen op hoe een installatie eruit komt te zien. Ontwikkelaars zijn verplicht om de buurt aan te bieden financieel te profiteren van een installatie. Het gesprek over het ontwerp en de financiële participatie voeren de omwonenden en de ontwikkelaars samen.

Op het moment dat er bij u in de buurt een initiatief ontstaat voor bijvoorbeeld en zonnepark of windmolens, kan het zijn dat de grondeigenaar of ontwikkelaar u benadert. Zij willen dan in gesprek over uw wensen: Wat vindt u belangrijk als het gaat over het uiterlijk van een zonnepark? Heeft interesse in financiële participatie? In eerste instantie benaderen zij de buren binnen een straal van 400 m. In sommige gevallen kan dit ook meer zijn. De wensen van de buurt worden meegenomen in het projectvoorstel.

Ruimtelijke kwaliteit

Gemeente Oude IJsselstreek gaat voor ruimtelijke kwaliteit bij de inpassing van duurzame energie opwek. In onze gemeente zien we verschillende types landschap waar we rekening mee willen houden. Opwekken van duurzame energie, dus het plaatsen van zonnevelden, windmolens en biomassavergisters, mag niet overal. Afhankelijk van het type landschap gelden er voorwaarden voor installaties. Ook de manier waarop we de ruimte nu gebruiken, bijvoorbeeld als bedrijventerrein, voor natuur of voor recreatie, beïnvloed deze voorwaarden.

De inpassingskaart deelt de gemeente op in vier zones. Afhankelijk van in welk zone een initiatief zit, gelden er andere voorwaarden voor zonneparken, windmolens en biomassavergisting en biogasinstallaties. Zie hiervoor de inpassingsmatrices.

Bekijk de inpassingskaart