Algemene informatie over jeugdhulp

 

Wat is er veranderd sinds januari 2015?

De gemeente is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor een groot deel van de hulp, ondersteuning en zorg aan kinderen, jongeren en hun ouders. Dat is geregeld in de jeugdwet. Doel van de wijziging is om beter samen te werken rond gezinnen. Eén gezin, één consulent Jeugd, één aanpak. De gedachte voorkomen is beter dan genezen staat hier centraal en er wordt gewerkt vanuit de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders. De nieuwe taken gaan bijvoorbeeld over:

  • Alle vormen van Jeugdhulp (zoals bijvoorbeeld Begeleiding/ambulante hulp en Dag- en deeltijdbehandeling)
  • Kinderbeschermingsmaatregelen
  • Jeugdreclassering

U heeft nu geen zorg, maar heeft het straks wel nodig?

Ga naar onze website Hulp.Oude-IJsselstreek.nl, daar vind u alle benodigde informatie. Ook kunt bellen met de gemeente 0315 - 292 292, kiest u dan voor keuzemenu 2.

SPOED  
Bij urgentie of spoedeisende situaties kunt u contact opnemen met:
- Veilig Thuis: telefoon: 0800 2000 of Veilig Thuis
- Spoedeisende jeugdzorg in geval van een crisis: telefoon: 0900 99 555 99
- Alarmnummer: 112
- Huisartsenpost: 0314-329 888

Vertrouwenswerk
Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Zij kopen lokaal, regionaal en/of bovenregionaal in. De gemeenten hebben gezamenlijk in VNG verband besloten dat een aantal voorzieningen landelijk wordt ingekocht, waaronder het vertrouwenswerk. Evenals in de huidigeWet op de jeugdzorg staat in de Jeugdwet de wettelijke verplichting van onafhankelijk vertrouwenswerk benoemd (artikel 2.6, lid 2), te weten:

  • De ondersteuning door de vertrouwenspersoon in aangelegenheden die samenhangen met de wettelijke taken en verantwoordelijkheden van het college, de jeugdhulpaanbieder, de gecertificeerde instelling en het Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, is met name gericht op de uitoefening door jeugdigen, ouders, pleegouders en netwerkpleegouders van hun rechten.

Met andere woorden: jeugdigen en hun ouders/verzorgers hebben het recht om gehoord te worden wanneer zij vragen hebben of ontevreden zijn over jeugdhulp.
Het vertrouwenswerk binnen de Jeugdwet omvat cliënten van meerdere sectoren: provinciale jeugdzorg (inclusief gesloten jeugdzorg), ambulante jeugd-ggz, ambulant en intramurale jeugd (l)vb/vg. Het Ministerie van VWS blijft verantwoordelijk voor het vertrouwenswerk voor het intramurale deel van de jeugd-ggz (volgens de wet BOPZ) . Dit wordt uitgevoerd door de stichting PVP. Namens het VNG is het AKJ verzocht om als hoofdaannemer het onafhankelijke vertrouwenswerk te gaan uitvoeren. Er is een landelijk telefoonnummer beschikbaar 088 - 555 1000, een e-mailadres info@akj.nl en chatruimte via de website AKJ.

De Rijksoverheid is gestart met een voorlichtingscampagne omtrent de veranderingen in de zorg. U vindt hierover meer informatie op www.hoeverandertmijnzorg.nl en zorgwijzer.nl. Daarnaast heeft de Rijksoverheid een informatienummer beschikbaar gesteld, waar u met uw vragen terecht kunt 0800 - 0126.